අභ්යන්තර හිස

සල්ෆර්-සිලේන් සම්බන්ධ කිරීමේ නියෝජිතයා